Dřevěná palisáda, plotovky  Kulatina, kůly, palisády  Právě zde vynikne krása dřeva... 

OBCHODNÍ PODMÍNKY
Obchodní podmínky

Obchodní podmínky


I. Základní ustanovení

Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) upravují vztahy mezi kupujícím a prodávajícím v oblasti prodeje zboží mezi společností (dále jen „prodávající") a jejími obchodními partnery (dále jen „kupující").


Prodávající:

Zbyněk Rotter

Březecká 190/48

783 13  Štěpánov

Zapsán v registru živnostenského úřadu magistrátu města Olomouce

pod č.j. SMOL/075064/2011/OZIVN/REG/Suc

Kupující:
Koncový zákazník – při zahájení obchodních vztahů předává prodávajícímu pouze své kontaktní údaje, nutné pro bezproblémové vyřízení objednávky, popřípadě údaje, které chce mít uvedeny na nákupních dokladech.


Právní vztahy prodávajícího s koncovým uživatelem výslovně neupravené těmito VOP se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, jakož i předpisy souvisejícími.


Kupující si je vědom, že mu koupí produktů, jež jsou v obchodní nabídce prodávajícího, nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log či patentů prodávajícího nebo dalších firem.

 


II. Bezpečnost a ochrana informací

Údaje zákazníka budou zpracovány výhradně za účelem vyřízení objednávky a dodání zboží.

Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s kupujícím a nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě apod. s výjimkou situace související s distribucí, či platebním stykem týkajícího se objednaného zboží (sdělení jména a adresy dodání).

 

 

III. Objednávání

Kupující dostane zboží za cenu platnou v okamžiku objednání. Objednávat zboží je možno na Internetu i po provedení registrace kupujícího do systému. Kupující provádí registraci pouze poprvé, při dalších nákupech již využívá svého registrovaného účtu.

Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory), si hradí kupující sám.

Přijaté objednávky jsou závazné.

 


IV. Dopravné a balné

TOPTRANS - na dobírku                       dle ceníku TOPTRANS

TOPTRANS - platba předem                 dle ceníku TOPTRANS

Možno i osobní odběr.


Balné účtujeme v případě zaslání zboží poštou.

Ceny za dopravu se počítají dle skutečné váhy zboží.


 


V. Odstoupení od smlouvy

V souladu se zákonem č. 367/2000 ze dne 14. září 2000 má kupující právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží v případě, že zboží objednal jinak než osobně a bylo mu doručeno přepravní službou. Rozhodne-li se kupující pro odstoupení v této lhůtě, je nutno splnit všechny náležitosti odstoupení od smlouvy.

 


VI. Informace o produktech

Informace o produktech v e-shopu prodávajícího mají pouze ilustrační charakter a v detailech se mohou lišit od dodávaného zboží. Zboží je v e-shopu rozděleno podle kategorií a podle možného použití.

Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány na webovém rozhraní obchodu.


VII. Platební podmínky

Cenu za objednané zboží je možné zaplatit na dobírku při převzetí zboží dopravcem, nebo po dohodě lze uhradit cenu za zboží formou faktury.

 


VIII. Odpovědnost za vady zboží a záruka

Záruční lhůta počíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím.

Záruční doba je u nabízeného zboží 24 měsíců, pokud není uvedeno jinak. Další záruční podmínky na zboží se řídí Reklamačním řádem prodávajícího a v ČR platnými předpisy.


Kupujícímu doporučujeme prohlédnout si ve vlastním zájmu zboží bezprostředně při jeho převzetí.

Případné mechanické poškození obalu výrobku v průběhu dopravy může být spojeno i s poškozením výrobku jako takového.

V případě, že kupující zjistí poškození zboží bezprostředně při předání v místě dodání, je o tom povinen vyhotovit záznam za přítomnosti dopravce. Na základě takto vyhotoveného záznamu bude zákazníkovi po uzavření škodní události s dopravcem poskytnuta přiměřená sleva nebo dodán nový výrobek.

Podepsání přepravního listu kupujícím je bráno jako souhlas s převzetím zboží a zároveň i potvrzením, že zboží bylo předáno nepoškozené vinou dopravy. Na pozdější reklamce způsobené vinou dopravy již nelze brát zřetel a budou zamítnuty.


Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení věci (nebo jejích dílů) způsobené používáním.


V případě, že kupující zjistí rozpor mezi zbožím a kupní smlouvou, má právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu uvedl věc do stavu odpovídajícího kupní smlouvě. S odkazem na požadavky kupujícího lze takto vzniklý rozpor odstranit výměnou věci nebo její opravou.

Není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny zboží nebo může od smlouvy odstoupit.

Tento postup nelze uplatnit, pokud kupující před převzetím zboží o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.


POSTUP REKLAMACE

Jakákoliv reklamace je pro kupujícího vždy věcí nepříjemnou. Internetový obchod http://www.eshop-rychle.cz/kulace-pulkulace-palisada si je toho vědom a v zájmu spokojenosti svých stávajících i budoucích zákazníků přijímá vždy taková řešení, která maximálně zjednodušují a urychlují vyřízení reklamace.


Prosíme vás, abyste tedy v zájmu urychlení reklamace vždy dodržovali následující postup:

Zašlete informační e-mail s popisem závady zboží na ja.rotterova@seznam.cz

Okopírujte daňový doklad - fakturu, paragon který jste dostali spolu se zbožím.

Na tuto kopii daňového dokladu (faktury) popište stručně závadu na zboží.

Kopii daňového dokladu (fakturu) s popisem závady na zboží odešlete spolu s vadným zbožím v originálním obalu na adresu uvedenou v kontaktech. Reklamované zboží vždy odesílejte doporučeně pro případ jeho ztráty doručovatelem. V zájmu urychlení Vaší reklamace doporučujeme zaslaný balík výrazně označit „REKLAMACE".

Prodávající vás bude bez zbytečného odkladu informovat o průběhu reklamačního řízení, zejména pak o závěrech expertního posouzení oprávněnosti reklamace. V případě potřeby konzultovat další postup, bude prodávající kupujícího neprodleně kontaktovat.

V případě, že reklamace nebude vyřízena v zákonné lhůtě třiceti dnů, má kupující právo na odstoupení od smlouvy a náhradu v plné výši.

 


IX. Dodací podmínky

Obvyklou lhůta pro doručení zboží na místo dodání, činí  sedm pracovních dní, přičemž tato lhůta začíná běžet v případě platby na dobírku prvním pracovním dnem, při platbě převodem na účet začíná lhůta běžet dnem prokazatelného připsání na účet prodávajícího. V případě sdružených zásilek, ve kterých je vyskladňováno více položek rozdílných sortimentních skupin určuje lhůtu dodání položka s nejdelší dodací lhůtou.


Ve výjimečných případech, nezávislých na vůli prodávajícího, kdy ani s vynaložením veškeré odborné péče prodávajícího nelze dodržet dodací lhůtu , si prodávající vyhrazuje právo dodací lhůtu prodloužit. V takovémto případě se prodávající zavazuje neprodleně informovat kupujícího o změně termínu doručení zboží.


Za splnění dodávky se považuje dodání předmětu plnění na místo dodání zboží uvedené v objednávce.

Prodávající si vyhrazuje právo změnit variantu dopravy, a to i bez předchozího upozornění kupujícího. Tato změna se však nesmí projevit snížením kvality doručení.


Součástí dodávky zboží na místo dodání není předvedení, instalace, sestavení nebo montáž zakoupeného zboží.

K zakoupenému zboží je vždy přiložen daňový doklad.

 

X. Závěrečná ustanovení

Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou platné od 23.8.2014 a ruší veškerá předchozí ustanovení a zvyklosti. Prodávající si vyhrazuje právo změnit tyto Všeobecné obchodní podmínky bez předchozího upozornění.